മഴയ്‌ക്കൊപ്പം

splash of water
Photo by Noelle Otto on Pexels.com

മഴയത്തു യാത്ര പാടില്ലെന്നവർ
മഴയ്‌ക്കൊപ്പം യാത്ര പോയവർ നമ്മൾ.

%d bloggers like this: